Radioklubbar
Klicka på bilden för att förstora

Det hände sig vid den tiden (jorå jag har snott det från bibeln) att jag blev tillfrågad och invald i den lokala radioklubbens styrelse som suppleant, webmaster. Tydligen så var jag inte helt oduglig så efter nåt år valdes jag till vice ordförande vilket kändes en aning nervöst, men som vice så behöver man inte oroa sig då man "bara är en bänkvärmare" som i extremfall måste träda in och styra).

Övertygad om detta så tackade jag ja till erbjudandet men det gick inte mer än ca 2-3 månader så meddelade ordförande att han p.g.a. arbete var tvungen att överge sin post med omedelbar verkan.


Nu kom dråpslaget, kommunen ville höja hyran för vår klubblokal med 150%

"Ulf Edvardsson på Västerås stads fastighetskontor säger till P4 Västmanland att ett hus kostar; det handlar reparationer, tillsyn och försäkringar.

Han anser inte att en hyreshöjning på 20 000 kronor är så kraftig, relativt sett.

Den ansvarige politikern, ordföranden i fastighetsnämnden Göran Landerdahl (fp), tycker till och med att den nämnda hyreshöjningen på 20 000 kronor är i lägsta laget:

- Egentligen skulle de ha en högre höjning ändå. Så vore det om vi skulle följa våra principer."

Nu fick styrelsen nåt att bita i, hur skulle vi lyckas att ro detta i land.

Mången geniknöl gnuggades i styrelsen, det hela ledde till en medlemsenkät om årsavgift, sophämtning, behov av klubblokal, behov att klubbtidning m.m. m.m. Detta ledde fram till ett förslag från styrelsen om klubben framtida riktning.


Ujujuj vilka reaktioner muntligen, skrifligen och telefonledes, jag är nog den mest hatade i VRKs långa historia, men jag är nog förhoppningsvis förlåten idag.

Så här kunde det se ut när medlemmarna kontaktade styrelsen utan att fundera det minsta över att medlemsavgiften måste öka med minst 200kr bara för att ha kvar stugan. Att det sen tillkom kraftiga prisökningar för tryck av klubbtidning samt sophämtnig hade de ingen tanke på :


"Jag har med viss oro sett hur VRK:s framtid hotats genom att ekonomin försämrats. Efter att jag har läst igenom föreningens stadgar, så anser jag att det fattas en mycket viktig paragraf i dessa. Jag har förstått att styrelsen i bästa välmening dribblat med medlemsavgiften och jag har också förstått att olika uppfattningar om QRZ:s vara eller icke vara diskuterats. Även behov av klubbstuga har tydligen diskuterats. Konsekvenserna av dåligt underbyggda och vid fel tillfälle tagna beslut om t ex avgiftshöjningar eller ändringar av VRK:s  verksamhet kan få tråkiga konsekvenser för framtiden. Styrelsen bör på eget initiativ föreslå årsmötet att tillsätta en grupp på exempelvis tre personer att komma med förslag om hur föreningens framtida verksamhet skall bedrivas.

Ganska många medlemmar har ju inte möjlighet att utnyttja klubbstuga och därvarande utrustning men känner samhörighet med VRK och får kanske genom QRZ sin dos av föreningslivet inom VRK. Dess medlemmar är naturligtvis också viktiga för föreningen och bör inte skrämmas bort t ex med för hög medlemsavgift, eller ingen QRZ eller motsvarande......"


"Styrelsen !

 

  1. VRK medlemsavgifter har under November höjts med 25 kr för 2006. En del av 2006 års avgifter har troligen redan betalats till 2005 års nivå. Ytterligare inbetalningar vid denna nivå kommer troligen. Det är väl knappast praktiskt att i efterhand försöka få in även mellanskillnaden ?

    Förslag: Årsmötet fastställer påföljande års medlemsavgifter vilka därpå noteras i QRZ, jämte verksamhetsårets.

 

  1. Skulle årets höjning av medlemsavgiften för seniormedlem resultera i att klubben tappar 10 % av 2005 års medlemmar blir utdelningen status quo. Det är dock troligare att seniormedlemmar hänger kvar av "födsel och ohejdad vana" än att nyintressenter nappar till en högre prislapp.

 

  1. Höjningen av junior- och familjemedlemsavgifter minskar säkert intresset att bli medlem, främst bland tilltänkta juniorer vilka troligen sakna egen inkomst. Den höjningen kan främja bristen på juniorer i klubben. Reduceras ett tänkbart antal av dylika medlemmar med 20 % har inget vunnits (utöver färre QRZ). Junioravgift till lockpris 99 kr ?

 

  1. Ett problem för klubben är givetvis om QRZ skall fortsättningsvis distribueras som trycksak och därmed måste subventioneras för medlemmar vilkas medlemsavgift ej täcker kostnaden för deras QRZ.

 

  1. QRZ via "nätet". Cirka en tredjedel av medlemmarna kanske inte har tillgång till Internet (38 av 123 medlemmar har ej e-postadress noterad i VRKreg). Skall dessa vara utan klubbtidning ? Det kostar väl betydligt mer per exemplar att trycka färre tidningar !

  2. För de som ej ha bredbandsanslutning tar det c:a 15 minuter att tanka ner en QRZ av nuvarande omfång, komprimerad så långt praktiskt för vettig läsbarhet (6 min./ MB effektiv tid vid låg nättrafik). QRZ måste läggas ut för hämtning på hemsida. Alla har inte så stora postboxar som krävs för att maila tidningen ! Man kan ev. meddela via e-post när ny QRZ finns tillgänglig. QRZ på Internet skulle kunna läggas ut före varje månadsmöte. Den fyller då en bättre funktion (vore dessutom inte helt fel med två redaktörer för avlastning och "backup"). Kanske bör QRZ fritt publiceras på VRK hemsida som allmän tillgång för att locka fler att bli medlemmar ? Vad innebär i så fall detta för att sovra i nuvarande innehåll ? Kanske två nätupplagor varav den ena komplett, inkluderande intern klubbinformation och försedd med krav på lösen ?

    Fördel med QRZ på "nätet": Kan ges ut i färg utan extra kostnad...."

Det hela slutade med att klubbtidningen QRZ blev digital precis som jag föreslagit från början och redan efter nåt år så hördes inga klagovisor om detta.


Kommunen dömde ut fastigheten och beslutade om rivning.